Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Viva 4.0

Nowe sposoby kszta?cenia zawodowego w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym z „ViVA 4.0” – REKRUTACJA PRZEDSI?BIORSTW

Od 01.03.2018 r. Lubuski Klaster Metalowy wraz z partnerami: QCW GmbH Eisenhüttenstadt oraz Miastem Gorzów Wielkopolski realizuje projekt „ViVA 4.0” w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje si? na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kszta?cenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne, oraz ??czone dualne kszta?cenie zawodowe po obu stronach Odry w przemy?le metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególno?ci w odniesieniu do Przemys?u 4.0.

Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsi?biorstw bran?y mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które zaintersowane s? wspólnie z nami utworzeniem transgranicznego dualnego i ??czonego (szko?a + przedsi?biorstwo) dualnego kszta?cenia zawodowego. Dlatego te? og?aszamy nabór przedsi?biorstw i zach?camy do sk?adania deklaracji wspó?pracy i o?wiadczeń o intencji udost?pnienia  przez przedsi?biorstwo wolnych miejsc nauki zawodu (zaj?cia praktyczne, praktyki zawodowe lub sta?e).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespo?em projektowym drog? elektroniczn? na adres: biuro@lubuskiklaster.pl lub telefonicznie  (0048) 95 722 75 30.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wspó?pracy ViVA 4.0 LKM 

Deklaracja pracodawcy POL-DE

 

 

Transgraniczny model dualnego kszta?cenia zawodowego ?ViVA 4.0.”

G?ównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kszta?cenia zawodowego, tak aby wesprze? konkurencyjno?? M?P dzia?aj?cych na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnie?? transgraniczne umiej?tno?ci i kompetencje na rzecz uczenia si? przez ca?e ?ycie. Transgraniczny model dualnego kszta?cenia zawodowego ?ViVA 4.0” to innowacyjny pilota?owy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kszta?cenia dualnego poprzez w??czenie M?P z bran?y metalowej i elektrycznej i opracowanie modu?ów w celu kszta?cenia zawodowego w j?zyku polskim i niemieckim, które odzwierciedla? b?d? zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kszta?cenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona b?dzie trwa?a perspektywa uczenia si? przez ca?e ?ycie. M?P skorzystaj? z wykszta?cenia docelowej grupy projektowej, poniewa? b?dzie ono odpowiada?o ich zapotrzebowaniu.

Projekt ViVA 4.0 realizowany jest w partnerstwie z Miastem Gorzów Wielkopolski i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kszta?cenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech.

Podmioty zainteresowane szersz? informacj? o projekcie zapraszamy na stron? https://www.zawodowcy.gorzow.pl/article/148/VIVA%204.0

W ubieg?y czwartek, tj. 14 listopada 2019 r., w Stanowicach odby?o si? spotkanie integracyjno-informacyjne cz?onków naszego klastra.
Uczestnicy spotkania mieli okazj? zapozna? si? z aktualnymi i planowanymi dzia?aniami Gorzowskiego O?rodka Technologicznego oraz podyskutowa? o mo?liwo?ciach wspó?pracy i realizacji wspólnych przedsi?wzi?? w nadchodz?cym roku.
Uczestnicy spotkania mieli okazj? zapozna? si? z za?o?eniami i g?ównymi dzia?aniami realizowanymi w ramach projektu ViVA 4.0. w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje si? na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kszta?cenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz ??czone dualne kszta?cenie zawodowe po obu stronach Odry w przemy?le metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególno?ci w odniesieniu do Przemys?u 4.0.
Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsi?biorstw bran?y mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które s? zainteresowane wspó?prac? w zakresie tworzenia i wdra?ania transgranicznego dualnego modelu kszta?cenia zawodowego ??cz?cego edukacj? szkoln? z przedsi?biorstwem. Do sk?adania deklaracji wspó?pracy oraz o?wiadczeń o intencji udost?pnienia przez przedsi?biorstwa wolnych miejsc nauki zawodu (zaj?cia praktyczne, praktyki zawodowe lub sta?e) zach?ca? jego koordynator pan W?odzimierz Fleischer.

STARTZEIT

Lubuski Klaster Metalowy wraz z Miastem Gorzów Wielkopolski i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kszta?cenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w ramach projektu ViVA 4.0. – Transgraniczny model dualnego kszta?cenia zawodowego,uczestniczy? w przedsi?wzi?ciu zwanym STARTZEIT.
Jest to nie tylko swego rodzaju po??czenie targów edukacyjnych dla m?odzie?y oraz targów pracy, ale równie? jest to impreza rodzinna dla m?odszych i starszych, skupiona wokó? profesjonalnej orientacji w centrum szkoleniowym QCW GmbH. STARTZEIT to przedsi?wzi?cie, które ??czy w sobie platform? cyfrow? i spotkania w realu, które stworz? ramy do prezentacji firm i promowania kszta?cenia zawodowego w sposób praktyczny. Na targach nasze stoisko cieszy?o si? powodzeniem, zw?aszcza w?ród m?odszych uczestników.
Wi?cej informacji o tej imprezie tutaj.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

1分快3是什么彩票软件 会昌县| 观塘区| 临汾市| 石屏县| 大同市| 石首市| 芷江| 和顺县| 安吉县| 遵义县| 延长县| 刚察县| 喀什市| 水富县| 纳雍县| 沙坪坝区| 通化县| 武汉市| 南通市| 尚义县| 杂多县| 苍南县| 高阳县| 英德市| 方正县| 八宿县| 秭归县| 阿坝县| 肇东市| 微山县| 洪雅县| 资阳市| 蒲江县| 龙州县| 贡嘎县| 凤冈县| 许昌市| 嘉兴市| 易门县| 林甸县| 长武县|