Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Spotkanie klastrowe w Stanowicach

W ubieg?y czwartek, tj. 14 listopada 2019 r., w Stanowicach odby?o si? spotkanie integracyjno-informacyjne cz?onków naszego klastra.
Uczestnicy spotkania mieli okazj? zapozna? si? z aktualnymi i planowanymi dzia?aniami Gorzowskiego O?rodka Technologicznego oraz podyskutowa? o mo?liwo?ciach wspó?pracy i realizacji wspólnych przedsi?wzi?? w nadchodz?cym roku.
Szczególnie interesuj?cym punktem programu spotkania by?a prezentacja skanera 3D, jednego z produktów polskiej firmy Evatronix SA z Bielska Bia?ej. eviXscan 3D to idealne rozwi?zanie do in?ynierii odwrotnej. Przedstawiciele firmy Evatronix zaprezentowali tworzenie modelu CAD na podstawie gotowego detalu.

Uczestnicy spotkania mieli równie? okazj? zapozna? si? z za?o?eniami i g?ównymi dzia?aniami realizowanymi w ramach projektu ViVA 4.0. w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt koncentruje si? na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kszta?cenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz ??czone dualne kszta?cenie zawodowe po obu stronach Odry w przemy?le metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególno?ci w odniesieniu do Przemys?u 4.0.
Naszym celem jest pozyskanie wszystkich zainteresowanych przedsi?biorstw bran?y mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które s? zainteresowane wspó?prac? w zakresie tworzenia i wdra?ania transgranicznego dualnego modelu kszta?cenia zawodowego ??cz?cego edukacj? szkoln? z przedsi?biorstwem. Do sk?adania deklaracji wspó?pracy oraz o?wiadczeń o intencji udost?pnienia przez przedsi?biorstwa wolnych miejsc nauki zawodu (zaj?cia praktyczne, praktyki zawodowe lub sta?e) zach?ca? jego koordynator pan W?odzimierz Fleischer.

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

1分快3是什么彩票软件 荆州市| 东平县| 和平区| 五台县| 乐安县| 通州市| 旬阳县| 淅川县| 威宁| 临沂市| 罗定市| 双辽市| 鱼台县| 磐石市| 旺苍县| 墨竹工卡县| 中牟县| 新丰县| 桂林市| 理塘县| 辰溪县| 崇左市| 明溪县| 威海市| 肇东市| 赞皇县| 镇巴县| 青阳县| 长岭县| 囊谦县| 湘潭市| 安西县| 上栗县| 定边县| 博野县| 汪清县| 安远县| 黄浦区| 垣曲县| 巴彦县| 积石山|