Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta

Lubuski Klaster Metalowy oferuje nast?puj?ce mo?liwo?ci us?ugowe:

Pozyskiwanie, ocena, analiza i dostarczanie cz?onkom klastra ró?nego typu informacji le??cych w obszarze zainteresowań klastra
Kojarzenie partnerów biznesowych w poszukiwaniu kontrahentów, dostawców, podwykonawców oraz po?rednictwo kooperacyjne dla lokalnych firm, prowadzenie i aktualizacja bazy danych firm, jednostek naukowych, ekspertów i specjalistów bran?owych
Organizacja wsparcia przy identyfikowaniu lub rozwi?zywaniu problemów technicznych
Udzielania informacji o dost?pie do ?róde? finansowania zewn?trznego (programy UE, programy PARP, programy NCBR, etc.) na rozwój przedsi?biorstw
Dzia?ania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii, kojarzenie podmiotów gospodarczych i jednostek naukowo-badawczych w zakresie nawi?zania wspó?pracy
Przygotowanie i organizacja imprez informacyjno – integracyjnych, spotkań i warsztatów tematycznych, wymiany dobrych praktyk
Przygotowanie i organizacja dzia?ań promocyjnych, organizacja udzia?u w targach, wystawach i wizyt studyjnych
Doradztwo w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji: instalacji, maszyn, urz?dzeń ci?nieniowych i d?wignicowych
Doradztwo i organizacja szkoleń specjalistycznych w zakresie systemów zarz?dzania, oceny zgodno?ci wyrobów i certyfikacji personelu

Cz?onkowie Lubuskiego Klastra Metalowego prowadz? dzia?alno?? w zakresie:

 • wytwarzania konstrukcji spawanych dla: przemys?u, energetyki, budownictwa, ochrony ?rodowiska i rolnictwa
 • wytwarzania konstrukcji offshore, elementów konstrukcji turbin wiatrowych
 • wytwarzania konstrukcji stalowych hal, konstrukcji stalowych lekkich, wyposa?enia ferm hodowlanych
 • realizacji kompletnych obiektów przemys?owych
 • kompleksowego przenoszenie fabryk i linii produkcyjnych
 • wytwarzania maszyn i urz?dzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla ró?nych bran? przemys?owych (m.in.: motoryzacyjnej, spo?ywczej, energetycznej)
 • wytwarzania maszyn i linii produkcyjnych do obróbki drewna, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie oraz kompletnych linii technologicznych do ??czenia drewna
 • zautomatyzowanej, precyzyjnej obróbki cz??ci aluminiowych odlewanych ci?nieniowo
 • produkcji i obróbki odlewów z ?eliwa szarego wykorzystywanych w przemy?le motoryzacyjnym, budowie ?odzi i statków, budowie maszyn i narz?dzi i odlewów dla maszyn rolniczych
 • produkcja drobnych, precyzyjnych detali o ?rednicy od 2 do 45mm
 • remontów i przebudowy barek i ?odzi
 • remontów, napraw i modernizacji cz??ci mechanicznej turbozespo?ów wraz z urz?dzeniami pomocniczymi
 • budowy, naprawy i modernizacji kot?ów energetycznych i urz?dzeń pomocniczych
 • wytwarzania kominków i palenisk, pieców wolnostoj?cych, wk?adów kominkowych oraz zaawansowanych urz?dzeń grzewczych
 • produkcji zawieszeń do grzejników, uchwytów do rur i systemów mocuj?cych w oparciu o szyny monta?owe
 • produkcji urz?dzeń do obróbki cieplnej i powierzchniowej metali oraz technologii PVD i CVD
 • budowy, naprawy i modyfikacji form wtryskowych spawanie laserem,
 • wykonywania badań mechanicznych wyrobów metalowych i hutniczych oraz po??czeń spajanych, w tym z tworzyw sztucznych
 • wykonywania badań niszcz?cych i nieniszcz?ce (VT,PT,MT,UT,RT) oraz badań metalograficznych makro i mikroskopowych
 • us?ug laboratorium pomiarowego 3D w zakresie pomiarów wspó?rz?dno?ciowych
 • badań i komercjalizacji innowacyjnych technologii i us?ug ?rodowiskowych
 • us?ug szkoleniowych i doradczych w zakresie mi?dzynarodowych norm zarz?dzania, oceny zgodno?ci wyrobów i certyfikacji osób
 • doradztwa w przetwórstwie tworzyw sztucznych
 • projektowania w zakresie mechaniki urz?dzeń do automatyzacji linii produkcyjnych jak i precyzyjnych maszyn do monta?u elektroniki.

G?ówne technologie stosowane w przedsi?biorstwach zrzeszonych w LKM:

 • technologie spawalnicze, kwalifikowanie technologii spawalniczych wg norm PN-EN ISO
 • automatyczne ci?cie tlenowe, plazmowe i laserowe stali
 • obróbka wiórowa na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (toczenie i frezowanie wieloosiowe)
 • obróbka plastyczna
 • technologie zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych: przygotowanie powierzchni, malowanie, cynkowanie ogniowe
 • monta? maszyn, urz?dzeń i instalacji
 • technologia wytwarzania odlewów z ?eliwa szarego metod? formowania r?cznego i metod? pe?nej formy
 • wytwarzanie cz??ci z tworzyw sztucznych w technologii druku 3D
 • wspó?rz?dno?ciowa technika pomiarowa 3D
 • pomiar drgań, osiowanie wa?ów i sprz?gie?, wywa?anie elementów wiruj?cych
 • elektropolerowanie stali nierdzewnych
 • frezowanie obwiedniowe i szlifowanie kó? z?batych o z?bach prostych i sko?nych oraz obróbka kó? sto?kowych o z?bach prostych metod? Gleasona
LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

1分快3是什么彩票软件 建昌县| 新田县| 天祝| 惠东县| 沅江市| 海林市| 紫阳县| 焦作市| 澎湖县| 九江县| 中宁县| 南通市| 湟中县| 宁波市| 丰镇市| 汕尾市| 揭东县| 西盟| 宁晋县| 崇礼县| 法库县| 武邑县| 车险| 安多县| 石棉县| 伊川县| 阿拉善盟| 九龙城区| 平邑县| 四子王旗| 名山县| 景谷| 丰镇市| 新余市| 婺源县| 阜康市| 裕民县| 荃湾区| 南雄市| 都匀市| 久治县|