Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

AKTUALNO?CI

Clusterkonferenz Metall Brandenburg 2019

Temat konferencji: ?Od Big Data do Smart Metal” (?Von Big Data zu Smart Metal”) pozwoli? pokaza? ró?ne perspektywy rozwoju cyfryzacji na szeroko rozumian? bran?? metalow?.
19.12.2019
wi?cej ...

20-lecie LSG

W miniony poniedzia?ek, tj.16 grudnia, Lubuski Sejmik Gospodarczy ?wi?towa? swoje 20-lecie.
19.12.2019
wi?cej ...

II Spotkanie Nauki i Biznesu

W dniu 17 grudnia 2019 r. na Wydziale In?ynierii Mechanicznej i Mechatroniki odb?dzie si? II Spotkanie Nauki i Biznesu. Podczas spotkania naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przedstawi? najnowsz? aparatur? badawcz? zakupion? w ramach projektów wspó?finansowanych przez Uni? Europejsk? i zaprezentuj? ofert? badawcz? ?rodowiskowego Laboratorium Miernictwa.
10.12.2019
wi?cej ...

Warsztaty z cyklu: "Przemys? - nauka - dobre po??czenie"

Wydzia? Techniczny Akademii i. Jakuba z Parady?a w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ko?o SIMP przy Wydziale Technicznym AJP zapraszaj? na warsztaty z cyklu: "Przemys? – nauka - dobre po??czenie"
2.12.2019
wi?cej ...

Spotkanie klastrowe w Stanowicach

Uczestnicy spotkania mieli okazj? zapozna? si? z aktualnymi i planowanymi dzia?aniami Gorzowskiego O?rodka Technologicznego oraz podyskutowa? o mo?liwo?ciach wspó?pracy i realizacji wspólnych przedsi?wzi?? w nadchodz?cym roku. Szczególnie interesuj?cym punktem programu spotkania by?a prezentacja skanera 3D, jednego z produktów polskiej firmy Evatronix SA z Bielska Bia?ej. eviXscan 3D to idealne rozwi?zanie do in?ynierii odwrotnej.
22.11.2019
wi?cej ...

PESA BYDGOSZCZ-WYJAZD KOOPERACYJNY

20.11.2019
wi?cej ...

O LKM

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” zosta?o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym 30 maja 2008.

Impulsem powstania LKM by?o uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiaj?cej ponad 200 przedsi?biorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmowa? ide? innowacyjnej formy promocji przedsi?biorstw jak? stanowi? klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsi?biorstw metalowych z pó?nocnej cz??ci województwa lubuskiego grupa przedsi?biorstw metalowych zawi?za?a stowarzyszenie pod nazw? Lubuski Klaster Metalowy z siedzib? w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ WI?CEJ

VIVA 4.0

Transgraniczny model dualnego kszta?cenia zawodowego ?ViVA 4.0.”

G?ównym celem projektu ViVA 4.0. jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kszta?cenia zawodowego, tak aby wesprze? konkurencyjno?? M?P dzia?aj?cych na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnie?? transgraniczne umiej?tno?ci i kompetencje na rzecz uczenia si? przez ca?e ?ycie. Transgraniczny model dualnego kszta?cenia zawodowego ?ViVA 4.0” to innowacyjny pilota?owy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kszta?cenia dualnego poprzez w??czenie M?P z bran?y metalowej i elektrycznej i opracowanie modu?ów w celu kszta?cenia zawodowego w j?zyku polskim i niemieckim, które odzwierciedla? b?d? zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kszta?cenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona b?dzie trwa?a perspektywa uczenia si? przez ca?e ?ycie. M?P skorzystaj? z wykszta?cenia docelowej grupy projektowej, poniewa? b?dzie ono odpowiada?o ich zapotrzebowaniu.

CZYTAJ WI?CEJ

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

1分快3是什么彩票软件
靖宇县| 青神县| 瑞昌市| 大余县| 普兰店市| 泽普县| 大新县| 金湖县| 西和县| 五寨县| 桑植县| 新河县| 磐石市| 凌海市| 罗山县| 喜德县| 岳普湖县| 库伦旗| 卓资县| 武强县| 吉木乃县| 揭东县| 内黄县| 泗阳县| 富蕴县| 金乡县| 全南县| 台湾省| 孙吴县| 和硕县| 兴城市| 新昌县| 莱州市| 荔波县| 深泽县| 永泰县| 怀集县| 凤山县| 武鸣县| 宝应县| 玛多县|